Jeśli ktoś jest Ci winien pieniądze to koniecznie powinieneś przeczytać ten artykuł. Dowiesz się z niego jak zrobić pierwszy krok w kierunku odzyskania swoich należności, czyli jak wezwać dłużnika do zapłaty Twoich pieniędzy. Po co wysyła się wezwanie do zapłaty? Czy to działa? Na co powinieneś uważać wysyłając tego typu pismo? 

Co to jest wezwanie do zapłaty? 

Wezwanie do zapłaty jest to pismo, które wierzyciel wysyła do swojego dłużnika w celu uzyskania zapłaty. Pismo to jest najczęściej pierwszym krokiem w celu wyegzekwowania należnych pieniędzy. Wysłanie wezwania do zapłaty pozwala odzyskać pieniądze jeszcze przed wytoczeniem sprawy w sądzie. Odpowiednio sformułowane wezwanie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, które mogą zostać utracone w trakcie dalszej windykacji. 

Przykładowo podstawą do wezwania może być: 

 • udzielona pożyczka, 
 • faktura wystawiona w związku ze sprzedażą lub usługą, 
 • przysługujące prawo do zachowku, 
 • brak zapłaty wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia albo umowy o dzieło, 
 • zdarzenie wywołujące szkodę (wezwanie do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesioną szkodę). 

Jak napisać wezwanie do zapłaty? 

O tym jak sporządzić takie pismo i prawidłowo wezwać dłużnika do zapłaty napisałem osobny artykuł: Jak napisać wezwanie do zapłaty – poradnik krok po kroku.

WEZWANIE DO ZAPŁATY
gotowy wzór + instrukcja wypełnienia + 12 przykładowych wezwań
wezwanie do zapłaty

Cenisz swój czas?

Nie musisz sporządzać wezwania samodzielnie, możesz kupić gotowy wzór przygotowany przez prawnika.

Kliknij w poniższy przycisk i dowiedz się więcej!

Czy wezwanie musi być wysłane przez radcę prawnego lub adwokata? 

Nie. Faktycznie jest tak, że to prawnicy najczęściej wzywają dłużników do zapłaty. Nie ma to jednak żadnego znaczenia pod względem prawnym. Jeśli zatem potrafisz samodzielnie sporządzić wezwanie to śmiało wysyłaj je we własnym imieniu! Zaoszczędzisz sobie czasu i pieniędzy.  

Kiedy wzywać do zapłaty? 

Odpowiedź jest krótka: jak najszybciej. Jeśli ktoś Ci nie płaci to nie zwlekaj. Pamiętaj, że w przypadku roszczeń pieniężnych czas może działać na Twoją niekorzyść. Istnieje ryzyko, że Twoja należność się przedawni. Wówczas dłużnik może nie zapłacić i nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji. Ponadto, jeśli Twój dłużnik spóźnia się z zapłatą, to jest realna szansa, że boryka się z problemami finansowymi. Może to skończyć się restrukturyzacją albo nawet upadłością. Wówczas będzie Ci jeszcze trudniej odzyskać to co do Ciebie należy. Zatem nie ma na co czekać! 

Wezwanie do zapłaty a przedawnienie 

Wysłanie pisma, w którym wzywamy swojego dłużnika do zapłaty określonej kwoty nie przerywa biegu przedawnienia. Dochodząc zapłaty swoich pieniędzy warto więc trzymać rękę na pulsie i pilnować, czy nasze roszczenie jest w dalszym ciągu zdatne do skutecznego wyegzekwowania – tzn. czy nie jest przedawnione. Jednakże w niektórych sytuacjach będzie tak, że wysłanie wezwania rozpocznie bieg przedawnienia. Taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim wtedy, gdy strony nie wskazały w umowie, kiedy ma nastąpić zapłata. 

O tym, kiedy przerywa się przedawnienie mówi wprost art. 123 Kodeksu cywilnego: 

Art.  123 KC [Przerwanie biegu przedawnienia] 

§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; 

3) przez wszczęcie mediacji. 

§ 2. (uchylony). 

Jak widać, wezwanie do zapłaty nie zostało wymienione jako czynność, która wywiera skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia. Nie jest to także „czynność przed sądem lub innym organem” w rozumieniu przytoczonego przepisu. 

Czy wezwanie do zapłaty może być wysłane mailem? 

Można to pytanie nieco zmodyfikować i zapytać, czy wezwanie do zapłaty musi być wysłane listem? Nie ma takiego wymogu. Wezwać dłużnika do zapłaty można zarówno przy wykorzystaniu tradycyjnej poczty, jak i przy pomocy maila lub SMS’a. Uważam jednak, że najlepiej zrobić to przy wykorzystaniu listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Takie wezwanie, jeśli dłużnik nie zapłaci, będzie najłatwiejsze do przedłożenia przed sądem, a potwierdzenie odbioru (ewentualnie potwierdzenie awizowania) rozwieje wątpliwości co do próby rozwiązana sporu na drodze polubownej. W praktyce zdarza się bowiem, że dłużnicy kwestionują otrzymanie wezwania drogą mailową.  

Od jakiej kwoty można wysyłać wezwanie do zapłaty? 

Nie ma żadnych ograniczeń co do kwoty wezwania do zapłaty. Pismo takie można wysłać w przypadku każdej należności, nawet niewielkiej. Oczywiście w przypadku bardzo małych kwot może okazać się, że koszty przygotowania i wysyłki wezwania okażą się równe lub wyższe od żądanej kwoty. Nie ma jednak ku temu przeciwwskazań. Możesz więc wezwać swojego dłużnika do zapłaty nawet wtedy, gdy jest Ci winien dosłownie kilka złotych. 

Jaki jest charakter prawny wezwania do zapłaty? 

Wezwanie do zapłaty nie zostało wprost uregulowane w przepisach. Nie znaczy to jednak, że wzywanie dłużników jest działaniem bezcelowym lub bezprawnym. Odpowiednio sformułowane i wysłane wezwanie może stanowić ważny dowód w procesie sądowym. 

Po pierwsze, jeśli zdecydujemy skierować się sprawę do sądu wezwanie do zapłaty zabezpieczy nas przed zarzutem przedwczesności powództwa i pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na art. 101 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Wysłanie dobrze napisanego wezwania jest traktowane jako próba rozwiązania sporu w sposób polubowny. Tym samym, jeśli wezwiemy naszego dłużnika do dobrowolnej spłaty zadłużenia a ten nam i tak nie zapłaci to da nam powód do wytoczenia sprawy. W rezultacie nie narazimy się na dodatkowe koszty sądowe, które moglibyśmy ponieść gdybyśmy sprawę skierowali od razu do sądu. 

Po drugie, jednym z elementów pozwu o zapłatę jest informacja czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeśli zaś takiej próby nie podjęto, należy wyjaśnić przyczynę takiego stanu rzeczy. Traktuje o tym wprost art. 187 § 1 ust. 3 Kodeksu postępowania cywilnego. W praktyce procesowej wezwanie do zapłaty jest wskazywane jako próba pozasądowego rozwiązania sporu. Zatem w stosunkowo prosty i tani sposób unikniemy pytania sądu o to, dlaczego nie próbowaliśmy rozwiązać sprawy w sposób polubowny. 

Art.  187 KPC [Treść pozwu] 

§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; 

11) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia; 

2) wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu; 

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. 

(…)

Po trzecie wezwanie do zapłaty może spowodować, że roszczenie stanie się wymagalne. Mówiąc prościej, powstanie sytuacja, w której dłużnik już nie tyle będzie mógł oddać swoje pieniądze, ale będzie musiał je oddać natychmiast. Zwlekanie zaś spowoduje naliczanie odsetek. Wynika to z art. 455 Kodeksu cywilnego. Należy jednak zaznaczyć, że taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy Ty i Twój dłużnik nie ustaliliście, kiedy ma nastąpić zapłata. Jeśli więc termin spełnienia świadczenia (czyli w tym przypadku zapłaty określonej kwoty) jest oznaczony np. na fakturze, to wysłanie wezwania nic w tej kwestii nie zmieni. Odsetki będą bowiem naliczane automatycznie z pierwszym dniem zwłoki dłużnika, czyli dnia następnego od dnia wskazanego np. na fakturze. 

Art.  455 KC [Termin spełnienia świadczenia] 

Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. 

Czy wzywanie do zapłaty jest legalne? 

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy wzywanie dłużnika do zapłaty nie narusza prawa. Wątpliwość taka powstaje w związku z umieszczanym w wezwaniu ostrzeżeniem, iż w przypadku braku zapłaty sprawa skierowana zostanie na drogą sądową. Faktycznie w Kodeksie karnym opisane zostało przestępstwo jakim jest „groźba karalna” (chodzi o art. 190 KK), lecz ostrzeżenie przed wszczęciem postępowania cywilnego w celu wyegzekwowania swoich pieniędzy nie jest karalne. Zatem jeśli ktoś jest Ci winien pieniądze, możesz go wezwać bez żadnych obaw. Co więcej uważam, że powinieneś to zrobić jak najszybciej! 

Ile razy wysyłać wezwanie do zapłaty? 

Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ale wystarczy raz. Teoretycznie jednak możesz wysyłać kolejne wezwania aż do skutku, lecz praktyka pokazuje, że takie zachowanie nie ma sensu. Jeśli po pierwszym (ewentualnie drugim) wezwaniu Twój dłużnik nie zapłaci lub nie skontaktuje się w celu przedłużenia terminu płatności to kolejne wezwania nie zmienią jego nastawienia. W takim przypadku powinieneś pójść krok dalej i rozważyć skierowanie sprawy na drogą sądową. 

Wezwanie do zapłaty a RODO 

Po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) powstało wiele wątpliwości odnośnie tego w jakim zakresie można przetwarzać dane osobowe. Wątpliwości takie mogą również powstać w związku z koniecznością wzywania do zapłaty naszych dłużników. Przecież jeśli wysyłamy do kogoś pismo to używamy jego imienia, nazwiska i adresu. Czy wysyłając wezwanie do zapłaty naruszamy dane osobowe naszego dłużnika? Otóż nie

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziemy w art. 6 RODO. Przepis ten wskazuje, kiedy i w jakim zakresie przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem. Jeśli chodzi o wzywanie do zapłaty to bezpośrednią odpowiedź da nam art. 6 ust. 1 lit f RODO. Wynika z niego m.in., że zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Podstawą prawnie uzasadnionego interesu wierzyciela jest zaś dochodzone przez niego roszczenie. Nie ma przy tym znaczenia, czy wysyłamy wezwanie osobiście, czy też zlecamy to profesjonalnemu pełnomocnikowi (np. radcy prawnemu, adwokatowi).  

Zatem wzywanie do zapłaty naszych dłużników jest całkowicie uprawnione z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych. Nie ma również potrzeby umieszczenia na wysyłanym wezwaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych dłużnika. 

Artykuł 6 RODO [Zgodność przetwarzania z prawem]

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań. 

Czy warto wysyłać wezwanie do zapłaty? 

Jeśli poprzednie punkty nie rozwiały Twoich wątpliwości i wciąż zadajesz sobie pytanie, czy warto wzywać dłużników do zapłaty to odpowiem krótko: zdecydowanie warto. Wezwanie do zapłaty jest stosunkowo prostym i tanim krokiem w kierunku odzyskania swoich pieniędzy. Jeśli dłużnik nie chce Ci zapłacić to, wysyłając mu dobrze skonstruowane wezwanie, możesz sobie jedynie pomóc. Co więcej, jeśli wezwanie nie przyniesie zamierzonego rezultatu, będziesz mógł od razu skierować sprawę do sądu, a następnie do komornika. Pamiętaj jednak, aby pilnować terminu przedawnienia. Chroń także dokumenty, które uzasadniają Twoje żądanie. Zbieraj też wszelką korespondencję, która uprawdopodabnia, że Twój dłużnik faktycznie jest Ci winien pieniądze. I najważniejsze: nie zwlekaj! Czas może działać na Twoją niekorzyść. 

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN ARTYKUŁ?
Newsletter Dawid Jan Walczak
Zapisz się na newsletter!

Szanuję Twoją prywatność i obiecuję, że nie będę rozsyłać spamu. Będę wysyłał do Ciebie wiadomości dotyczące nowości na blogu oraz produktów i usług z blogiem związanych. W każdej chwili możesz zrezygnować. Gdybym był na Twoim miejscu, na pewno bym się zapisał!

Zostaw komentarz

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu