Pandemia mocno poturbowała branżę fitness. Nie wszystkie siłownie się podniosły. Jednym z takich przypadków jest Fitness 24 Seven, która zakończyła swoją działalności i nie otworzyła klubów po przymusowym zamknięciu. Jednocześnie Fitness 24 Seven zapomniała zwrócić pieniądze swoim klientom. Z tego artykułu dowiesz się jak odzyskać pieniądze od Fitness 24 Seven.

Dlaczego powstał ten artykuł?

Znane porzekadło głosi: „nie ważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz”. Koniec Fitness 24 Seven to nie było szczęśliwe zakończenie. Firma ta postawiła na angielskie wyjście i zmyła się bez pożegnania.

Do napisania tego artykułu przekonało mnie kilka aspektów:

 • byłem klientem Fitness 24 Seven i nie otrzymałem zwrotu swoich środków,
 • takich osób jak ja jest więcej (także wśród moich znajomych),
 • uważam, że umów należy dotrzymywać i po prostu warto jest być fair,
 • mam wiedzę, która może pomóc innym uzyskać zwrot środków od Fitness 24 Seven.
 • sprawa Fitness 24 Seven jest interesującym studium przypadku, gdzie sprawdza się stara paremia, że prawo cywilne tworzone jest dla osób starannych.

Co się właściwie stało siłowni Fitness 24 Seven?

Zaczęło się od lockdown’u. Skutki pandemii mocno uderzyły w branżę fitness. Zgodnie z wytycznymi tzw. specustawy, 14 marca 2020 r. nakazano zamknąć wszystkie siłownie i kluby fitness. Spółka Fitness 24Seven sp. z o.o. nie była tutaj wyjątkiem i zastosowała się do wytycznych. W odróżnieniu od innych firm, po zniesieniu zakazu, Fitness 24 Seven nie otworzyła już swoich klubów. 

Fitness 24Seven informacja o zamknieciu
informacja na profilu Fitness24Seven o zamknięciu siłowni w związku z pandemią

Wiele lokali zmieniło szyld i zostało przejętych przez konkurencyjne firmy, niezależne od Fitness 24 Seven. Pozornie więc nie zmieniło się wiele. Większość klubów działa podobnie jak przed zamknięciem, tylko że pod inną marką. Jest jednak drobiazg, o którym Fitness 24 Seven zapomniała. Chodzi o zwrot pieniędzy za opłaty członkowskie i niewykorzystane karnety. Trudno ocenić jak dużo osób nie otrzymało zwrotu pieniędzy od Fitness 24 Seven. Śledząc dyskusje w Internecie można oszacować, że prawdopodobnie jest to co najmniej kilkaset osób. 

Nie dotyczy to jednak wszystkich, bowiem pewna część otrzymała swoje pieniądze. Zwykle miało to miejsce po wysłaniu kilku maili i wyrażenia swojego niezadowolenia na Facebook’u. Od kilku tygodni jednak maile i komentarze pozostają bez odpowiedzi. Jest ku temu ważny powód

Fitness 24Seven komentarz 1
Fitness 24Seven komentarz 2
Fitness 24Seven komentarz 3
Fitness 24Seven komentarz 4

Fitness 24 Seven rozpoczęła likwidację

Dnia 21 lipca 2020 r. wspólnicy spółki podjęli uchwałę, zgodnie z którą postanowiono o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. Ogłoszenie w tej sprawie ukazało się 11 sierpnia 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 155/2020). Jest to bardzo ważna wiadomość, dla wszystkich, którzy nie otrzymali jeszcze zwrotu od Fitness 24 Seven.

Fitness 24Seven ogłoszenie o likwidacji
ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fitness24Seven

Skutek otwarcia likwidacji Fitness 24 Seven

Teraz będzie trochę prawniczego żargonu, ale kilka rzeczy wymaga wyjaśnienia. Otwarcie likwidacji oznacza początek procesu likwidacyjnego. Po otwarciu likwidacji powinno być przeprowadzone postępowanie likwidacyjne, które, jeżeli się zakończy, prowadzi do definitywnego rozwiązania spółki. Po otwarciu likwidacji spółka wchodzi w specyficzny stan „zwijania” działalności, który jednak nie powoduje utraty osobowości prawnej. W trakcie likwidacji Celem spółki jest zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań, spieniężenie majątku spółki i ewentualny podział między wspólników.

Art.  274. KSH [Otwarcie likwidacji, firma w likwidacji]

§ 1. Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

§ 2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

§ 3. W czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną.

Od momentu otwarcia likwidacji spółka nie jest reprezentowana przez zarząd, lecz przez likwidatora, który ma obowiązek przeprowadzić tzw. czynności likwidacyjne. Te czynności to już wspomniane: zakończenie interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. 

Art.  282.  [Czynności likwidacyjne]

§ 1. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

§ 2. W stosunku wewnętrznym likwidatorzy są obowiązani stosować się do uchwał wspólników. Likwidatorzy, ustanowieni przez sąd, są obowiązani stosować się do jednomyślnych uchwał, powziętych przez wspólników oraz przez osoby, które spowodowały ich ustanowienie zgodnie z art. 276 § 4.

Dzień ogłoszenia otwarcia likwidacji Fitness 24 Seven

Dla wszystkich, którzy nie otrzymali jeszcze zwrotu środków kluczowe znaczenie ma dzień ogłoszenia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jest to takie miejsce, w którym każda spółka musi ogłaszać zdarzenia mające istotny wpływ na jej działalność, w tym także otwarcie likwidacji. Obowiązek ten wynika wprost z Kodeksu spółek handlowych:

Art.  279. KSH [Wezwanie wierzycieli]

Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

Celem przytoczonego przepisu jest nałożenie na likwidatora obowiązku zawiadomienia wierzycieli o otwarciu likwidacji, aby mogli zgłosić oni swoje wierzytelności. Wierzyciele mogą zgłaszać w każdej formie swoje wierzytelności, ale tylko w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Teoretycznie forma może być dowolna, a więc zgłoszenie może odbyć się w formie pisemnej, ustnie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (faks, telefon, poczta elektroniczna itp.). Istotne jest jednak, aby mieć dowód zgłoszenia swoich wierzytelności (np. potwierdzenie odbioru przesyłki pocztowej – tzw. „zwrotka”). W oczywisty sposób np. ustna forma dokonania zgłoszenia poważnie ogranicza możliwości dowodowe.

Ograniczony czas na zgłoszenie się po zwrot do Fitness 24 Seven

Widzisz już o co chodzi? Ogłoszenie o otwarciu likwidacji w Monitorze jest jakby uruchomieniem stopera. Odmierza on czas trzech miesięcy w którym można powiadomić spółkę, że winna jest nam pieniądze. W przypadku Fitness 24 Seven stoper ruszył 11 sierpnia 2020 r. i będzie odliczał czas do dnia 11 listopada 2020 roku. Po tym terminie wciąż będzie można zgłaszać się po pieniądze, ale ich odzyskanie może być już nieco trudniejsze.

Art. 112. KC [Termin w tygodniach, miesiącach, latach]

Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Zgłoszenie się do Fitness 24 Seven po upływie 3 miesięcy

Może się zdarzyć, że klienci Fitness 24 Seven nie zgłoszą w terminie swych wierzytelności (choćby z powodu niezapoznania się z treścią ogłoszenia). Wówczas kluczowe znaczenie ma, czy spółka zna swoich wierzycieli. Zasadniczo powinniśmy założyć, że Fitness 24 Seven wie o tym kto był jej klientem i komu powinna zwrócić pieniądze. Jeśli więc spółka zdecyduje się postąpić zgodnie ze sztuką to powinna zabezpieczyć środki na ten cel.

Art. 285. KSH [Złożenie kwot do depozytu sądowego]

Sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne, należy złożyć do depozytu sądowego.

Jeśli planujesz zgłosić się do Fitness 24 Seven po 11 listopada 2020 r. to wciąż masz szansę na skuteczne odzyskanie swoich pieniędzy. Jednakże klienci, którzy nie zgłoszą swoich roszczeń w ciągu wyznaczonego terminu mają prawo żądać zaspokojenia tylko z majątku, który nie został podzielony między wspólników.

Art.  287. KSH [Zaspokojenie nieujawnionych wierzycieli]

§ 1. Wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze niepodzielonego.

§ 2. Wspólnicy, którzy po upływie terminu określonego w art. 286 § 1 otrzymali w dobrej wierze przypadającą na nich część majątku spółki, nie są obowiązani do jej zwrotu w celu pokrycia należności wierzycieli.

Podział majątku Fitness 24Seven sp. z o.o. w likwidacji będzie mógł się odbyć nie wcześniej niż 11 lutego 2021 roku. Jest tak dlatego, że minimalny czas jaki musi upłynąć między ogłoszeniem likwidacji a podziałem majątku to 6 miesięcy. Jeśli jednak mógłbym coś doradzić to lepiej nie zwlekać. Czas działa tutaj na Twoją niekorzyść. Zgłoś swoją wierzytelność tak szybko jak to możliwe. 

Art.  286. KSH [Podział majątku]

§ 1. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

§ 2. Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów.

§ 3. Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku.

Ile kosztuje zgłoszenie wierzytelności likwidatorowi?

Zgłoszenie wierzytelności likwidatorowi likwidowanej spółki nie podlega żadnej opłacie. Możesz więc samodzielnie je sporządzić i wysłać. Jeśli jednak nie chcesz bądź nie czujesz się na siłach by samemu sporządzić takie zgłoszenie to możesz skorzystać z pomocy kancelarii prawnych. Ceny tego typu usług zaczynają się od około 200 zł do 400 zł. Mając więc na względzie stawkę o jaką toczy się cała zabawa, to proponuję spróbować samodzielnie napisać to pismo.

Co prawda choć zgłoszenie może być dokonane w jakiejkolwiek formie, to polecam Ci wybrać formę pisemną. Sporządź takie pismo, podpisz się pod nim i wyślij na adres spółki listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możesz także wysłać skan pisma mailem (po wysłaniu pocztą). Tutaj jest jednak pewien problem. Fitness 24 Seven w rejestrze przedsiębiorców nie ujawniła żadnego adresu e-mail, więc nie wiadomo jaki adres jest prawidłowy. Aktualny adres siedziby to:

FITNESS 24SEVEN sp. z o.o. w likwidacji

ul. Augustyna Kordeckiego 2 lok. 39

60-131 Poznań

Jeśli nie chcesz sporządzać takiego pisma samodzielnie to możesz skorzystać ze wzoru, który przygotowałem. Znajdziesz go na końcu artykułu.

Co powinno znaleźć się w zgłoszeniu wierzytelności likwidatorowi Fitness 24 Seven?

W zgłoszeniu wierzytelności likwidatorowi Fitness 24 Seven powinny znaleźć się:

 • Twoje dane (imię, nazwisko, adres),
 • dane dotyczące umowy (data zawarcia, numer członkostwa) – ponadto jeśli posiadasz swoją umowę to warto załączyć jej kserokopię,
 • kwota, której żądasz,
 • numer konta na który mają być wpłacone pieniądze,
 • potwierdzenia przelewów (wydruki w formie załącznika),
 • krótkie uzasadnienie, dlaczego uważasz, że Fitness 24Seven powinna Ci zwrócić pieniądze.

W przypadku większości klientów można dochodzić:

 • kwoty 89 zł z tytułu opłaty członkowskiej,
 • należności z tytułu opłaconego i niewykorzystanego abonamentu,
 • równowartości niesłusznie pobranych środków z karty (swego czasu Fitness 24Seven miała problem z operatorem płatności, który pobierał opłatę za kilka miesięcy z góry).

Jakie są szanse na uzyskanie zwrotu od Fitness 24 Seven?

Bardzo duże. Należy mieć na uwadze, że likwidacja spółki to zupełnie coś innego niż upadłość lub restrukturyzacja. Likwidować można spółkę nawet dobrze prosperującą. Główną różnicą jest to, że likwidacja zwykle prowadzona jest z inicjatywy wspólników, a jedynie wyjątkowo przez sąd. Upadłość z kolei może być prowadzona wyłącznie przez sąd upadłościowy i tylko on może o niej zadecydować. Co więcej, z ostatniego złożonego sprawozdania wynika, że Fitness 24 Seven miała pewne aktywa, z których potencjalnie może spłacać swoich wierzycieli. 

Jest jeszcze jeden szkopuł. W przypadku likwidacji Fitness 24 Seven, w razie jej niewypłacalności odpowiedzialność za zobowiązania spoczywać będzie bezpośrednio na likwidatorze (który do czasu otwarcia likwidacji był prezesem spółki). Wydaje się więc, że spółka raczej zdecyduje się oddać pieniądze osobom, które się do niej zgłoszą. Zwłaszcza, że zwykle są to kwoty wynoszące co najwyżej kilkaset złotych. Co także ważne, likwidator Fitness 24 Seven to osoba faktycznie zarządzająca spółką (nie zaś tzw. „słup”).

Art. 299. KSH [Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce]

§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

(…)

Art. 2991. KSH [Odpowiedzialność likwidatorów spółki]

Do likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd, przepis art. 299 stosuje się odpowiednio.

Wzór zgłoszenia wierzytelności likwidatorowi Fitness 24 Seven

Jak już wspominałem, przygotowałem wzór zgłoszenia wierzytelności likwidatorowi Fitness 24 Seven (sam także takie zgłoszenie wysłałem). Jeśli więc chcesz oszczędzić swój czas to możesz z niego skorzystać. Żeby go otrzymać, należy zapłacić 19,68 zł. Skąd taka dziwna cena? Po odliczeniu podatku jest to równowartość kwoty jaką płacę za kawę i ciastko cynamonowe w mojej ulubionej kawiarni. Jeśli więc chcesz mi postawić kawę i w zamian otrzymać gotowy wzór pisma to jest taka możliwość. Myślę, że to dobra oferta!

Wzór możesz kupić klikając kup teraz.

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI LIKWIDATOROWI FITNESS 24SEVEN
WZÓR DOKUMENTU Z KOMENTARZAMI
F24S zgłoszenie wierzytelności-2

Cenisz swój czas?

Przygotowałem wzór pisma, które pomoże Ci odzyskać pieniądze od Fitness 24Seven

Kliknięcie w poniższy przycisk przeniesie Cię na stronę zamówienia. Płatności obsługuje serwis Przelewy24.

produkt jest objęty 14-dniową gwarancją satysfakcji

Podsumowanie

 • Fitness24Seven zakończyła prowadzenie działalności i nie zwróciła pieniędzy pewnej części swoich klientów,
 • 11 sierpnia 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fitness24Seven,
 • jeśli jesteś byłym klientem Fitness24Seven to możesz odzyskać swoje pieniądze składając zgłoszenie wierzytelności likwidatorowi spółki,
 • czas na zgłoszenie masz do 11 lutego 2021 r., chociaż najlepiej zrobić to przed 11 listopada 2020 r.,
 • szanse na odzyskanie pieniędzy są duże, chociaż nie stuprocentowe.
ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN ARTYKUŁ?
Newsletter Dawid Jan Walczak
Zapisz się na newsletter!

Szanuję Twoją prywatność i obiecuję, że nie będę rozsyłać spamu. Będę wysyłał do Ciebie wiadomości dotyczące nowości na blogu oraz produktów i usług z blogiem związanych. W każdej chwili możesz zrezygnować. Gdybym był na Twoim miejscu, na pewno bym się zapisał!

Zostaw komentarz

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu